Beknopte beschrijving militairloopbaan
16 mei 1787    In dienst getreden als Cadet bij het Regiment Hollandse Garde te voet.
09 mrt 1791    Overgegaan naar het Regiment Garde Dragonders en bevorderd tot luitenant
01 apr 1795    Ontslag genomen als Luitenant kolonel.
16 dec 1813    Benoemd tot Luitenant kolonel van de in oprichting zijnde korps Cavalerie.
in 1815    Ridder Militaire Willemsorde 3e Klasse.
17 aug 1820    Benoemd tot Kolonel.
in 1821    In de adelstand verheven tot Jonkheer W.F. Boreel.
20 dec 1826    Benoemd tot Gen-maj en tevens Inspecteur der Lichte Cavalerie.
in 1835    Benoemd tot Opperbevelhebber der Cavalerie.
5 nov 1840    De dienst verlaten met pensioen.
in 1849    Grootkruis in de orde van de Nederlandse Leeuw.
Op 25 nov 1813 ontving Jhr. Willem Francois Boreel namens Koning Willem 1 de opdracht een Regiment Huzaren (Cavalerie) te formeren.
(Deze datum wordt aangehouden als oprichtingsdatum.)
Hijzelf werd belast met het commando over dit regiment in de rang van Luitenant-kolonel.
Het Regiment moest bestaan uit 4 eskadrons met elk 2
pelotons.
In totaal 641 Huzaren en 677 paarden.
De werving begon in Haarlem en in Leiden.
Op 09 sep 1814 was het Regiment gedeeltelijk geformeerd en werd officieel Regiment Huzaren genoemd
Op 17 nov 1814 kreeg het Regiment een nummer en werd Regiment Huzaren no 4.
Op 21 apr 1815 werd het nummer veranderd en vanaf die dag werd het
Regiment Huzaren no 6.
Dit Regiment Huzaren no 6 heeft deelgenomen aan de gevechten bij Quatre Bras (12 jun 1815) en aan de tiendaagse Veldtocht in 1831.
Diverse naamsveranderingen hebben plaats gevonden.
Echter in de volksmond heeft het Regiment vanaf de oprichting de naam
"De Blauwe Huzaren" meegekregen.Dit kwam o.a. door het blauwe veldtenue.
Benamingen van het Regiment.
25 nov 1813    Huzaren van Boreel.
09 jan 1814    Regiment Huzaren.
17 nov 1814    Regiment Huzaren no 4
21 apr 1815    Regiment Huzaren no 6.
10 mrt 1841    2e Regiment Lanciers.
10 sep 1849    4e Regiment Dragonders.
08 mei 1867    4e Regiment Huzaren.
14 feb 1881    Ie Regiment Huzaren.
30 mrt 1905    4e Regiment Huzaren.
21 mrt 1922    4e Halfregiment Huzaren.
02 jan 1939    4e Regiment Huzaren.
    Daarna de opheffing i.v.m WO2
01 feb 1947    Regiment Huzaren van Boreel.
    
Na opgraven van het Standaard uit de tuin van de RegC de heroprichting.
Hoe komen we aan de naam "Huzaar" Ie versie
· Volgens een oud "Hongaars" gebruik:
· Van elke 20 man moest er een in "dienst".
· 4(.USZ" # Hongaarse woord voor twintig.
· De overige 19 moesten dan zorgen voor deze 'usz" # Huzaar.
· Die ene man zou dan de naam "usz" gedragen hebben.
Hoe komen we aan de naam "Huzaar" 2e versie.
· Wederom uit het Hongaarse.
· Uit de oude taal: Hussaar. (Husere.)
· Huszar staat voor: vrijbuiter.
· Oorspronkelijke uit het oud Servische woord gusar/husar/gursar/kursar. Betekenis # rover /vrijbuiter /zeeschuimer. Italiaanse Corsaro/corsare/zeeschuimer.
Officieel in gebruik:
Officieel in gebruik in de 2e helft van de vijftiende eeuw.
Als benaming voor de lichte ruiterij van Matthias van Huyadi in Hongarije.
In Nederland : Hussaren > Huzaren (sinds 1867 officieel bij de Cavalerie).
In Frankrijk : Houzards > Hussards
In Engeland : Hussars.
In Duitsland/Oostenrijk: Husaren.
Als geregelde troepen treft men het eerst Huzaren aan in de Keizerlijke Oostenrijkse legers in de strijd tegen de Turken.
STANDAARD REGIMENT HUZAREN VAN BOREEL:
Op 23 september 1893 verden door HM Koningin Wilhelmina in bijzijn van HM Koningin?regentes Emma vaandels uitgereikt, o.m. aan het 1ste Regiment Huzaren (stamlijn regiment Huzaren van Boreel), het eigenlijke
1ste Regiment Huzaren (stamlijn Regiment Huzaren van Sytzama; was van 1880 tot 1905 opgeheven.
Toen in 1905 het voormalige 1ste Regiment Huzaren (stamlijn Regiment Huzaren van Sytzama) weer werd opgericht,kreeg dat regiment een nieuwe standaard. Het 1ste Regiment Huzaren (stamlijn Regiment Huzaren van Boreel) verkreeg weer zijn oude naam 4de Regiment Huzaren. De standaarddoek werd ingeleverd op het Departement van Oorlog. Het opschrift op het doek werd gewijzigd in 4de Regiment Huzaren en de standaard werd op 4 september 1905 opnieuw uitgereikt door H.M. Koningin Wilhelmina, die het desbetreffende
Koninklijke Besluit had getekend. In feite toch een precedent omdat de stok, met name de top, niet was vernieuwd, terwijl er toch min of meer sprake was van een nieuwe standaard: nieuwe korps? of regimentsnaam bekrachtigd bij Koninklijk Besluit geeft aanleiding tot een nieuwe standaard of vaandel met de gekroonde initiaal van de Vorst of Vorstin die het betreffende besluit heeft getekend. Daar de gekroonde W reeds op de top aanwezig was, werd vermoedelijk als uiting van Hollandse zuinigheid is voor deze oplossing gekozen.
De standaard is in de tweede wereldoorlog "ondergedoken" (begraven in een ketel in de tuin van de toenmalige regimentscommandant, luitenant?kolonel Jonkheer de Marees van Sivinderen) Bij Koninklijk Besluit van 1 februari 1947 Nr. 71, getekend door H.M. Koningin 'Wilhelmina, werd het 1 "' Verkenningsregiment genoemd het Regiment Huzaren van Boreel. Al eerder werd de naam genoemd als voortzetting van de tradities van het 4de' Regiment Huzaren.
Op 13 mei 1947 werd door luitenant?kolonel b.d. Jonkheer de Marees van Swinderen de standaard overgedragen aan luitenant?kolonel Janssens, toen belast met het commando over het herleefde regiment. In dat jaar is door zorg van het regiment het opschrift 4de REGIMENT HUZAREN gewijzigd in REGIMENT HUZAREN VAN BOREEL.
Er bestond toen nog geen regelgeving ten aanzien van cravate bij naamsverandering van regimenten en korpsen. In feite had H.M. Koningin Wilhelmina een nieuwe standaard moeten uitreiken. Het regiment heeft echter analoog aan het hiervoor geschetste precedent van 1905 gehandeld. Tot een uitreiking van deze "vermaakte" standaard is het niet meer gekomen, vooral omdat het initiatief bij het Ministerie van Oorlog niet geheel in goede aarde viel. Vrij snel daarna is het verbod uitgevaardigd om zelfstandig namen op vaandels en standaarden te wijzigen en werd bij Ministeriële Beschikking van 14 oktober 1952 de cravate ingevoerd.
Omstreeks 1960 was het doek van de standaard zodanig versleten dat overgegaan moest worden tot vernieuwing van het doek. Er was geen sprake van een naamsverandering derhalve moest een nieuw standaarddoek worden gemaakt, zijnde een volledige kopie van het oude doek.
Er is toen een vergissing gemaakt door een te ruime interpretatie van het Koninklijke Besluit van 14 februari 1950 Nr. 37 waarbij weliswaar de in het Koninklijk Besluit van 22 augustus 1925 Nr. 27 genoemde gekroonde W werd vervangen door een gekroonde J, maar waarbij in de tekst in artikel 2 kennelijk over het hoofd is gezien. Er is derhalve ten onrechte een volledig nieuwe standaard met een gekroonde hoofdletter J zowel op de top als op het doek gemaakt. Deze standaard is op 1 december 1961 door ZKH Prins Bernhard der Nederlanden uitgereikt.

- 1e Uitreiking    Het eerste Standaard werd uitgereikt namens Z.M. Koning Willem 1 door Lt Gen von Heldering op 03 okt 1820 te Brussel aan het toenmalige Regiment Huzaren no 6.
- 2e Uitreiking    Door de toen 13 jarige Prinses Wilhelmina op 21 sep 1893 te en Haag op het Malieveld aan het toemalige 1e Regiment Huzaren.
· De woorden "Tiendaagse Veldtocht 1813" werden ingeweven in 1896.
· (KB 07 aug 1896)
- 3e uitreiking    Deze werd uitgereikt door H.M. Koningin Wilhelmina op 04 sep 1905 te Miligen aan het toenmalige 4e Regiment Huzaren. Deze Standaard heeft dienst gedaan tot 1961.
· Bij de inval in 1940 is het Standaard door de RegC Lkol Jhr. S.M.SA.A. de Marees van
Swinderen begraven in zijn tuin. (Zijn tuin was tevens ''ijssel-linie")
- 4e Uitreiking    Uitgereikt namens H.M. de Koningin Juliana door Z.K.H. Prins Bernhard op 13 dec 1961 op de Prins Willem 2 kazerne te Amersfoort.
· De RegC was de Lkol van Lith de Jeude.
Overdracht opgegraven Standaard.
Bij de heroprichting van de Cavalerie in 1947 werd het Standaard uitgereikt aan het 4e Regiment Huzaren.(RHVB) en op 13 mei door de "oude RegC" overgedragen aan de Lkol O.CG.M.Janssens.
Overdracht vond plaats op de Bernhard Kaz te Amersfoord
Na de tweede Wereldoorlog is het Regiment ook actief geweest in het voormalig Ned Indie en heeft daar de naam en eer van de Cavalerie hoog gehouden.
En actief geweest bij politionele acties op:
West en Midden Java + Oost,West en Zuid Sumatra.
Deze wapen feiten staan nu vermeld op het Doek.
ERE FANION
Door de Kon Ver "Ons Leger" werd aan het Regiment een Erevaantje geschonken. Om bij passende gelegenheden in het geweer te dragen. Gedragen door de best beoordeelde huzaar van het beste peloton na afloop van de basisopleiding. Uitgereikt door Z.K.H. Prins Bernhard op 09 mei 1950 aan de RegC Lkol J.J.Ceuvel Het Fanion bevindt zich in de Regimentskamer.

OPTREDEN VAN HET STANDAARD
· Bij plechtigheden zoals:
· Aanbieden van Geloofsbrieven aan H.M.
· Beëdigingen
· Commando overdrachten. Standaard gedragen door de oudste Aoo met een goede   staat van dienst.
· Aangetreden dient minimaal een Eskadron te zijn.(Behorend bij het Regiment)
Hieronder de historie van
JHR. WILLEM -FRANCOIS  BOREEL
JHR. WILLEM -FRANCOIS BOREEL
Geboren te Amsterdam 03/09/1774
Overleden te Friederichshaven 21/05/1851